Konkurs – Jagiełło na wakacjach!

2015-07-30

Konkurs – Jagiełło na wakacjach!

Zadanie konkursowe polega na zrobieniu wakacyjnego zdjęcia z dowolnym piwem warzonym przez Browar Jagiełło.

Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail: konkurs@browar-jagiello.pl, w tytule wiadomości e-mail należy wpisać JAGIEŁŁO NA WAKACJACH, a w treści wiadomości e-mail: imię i nazwisko autora zdjęcia oraz numer telefonu.

Plik ze zdjęciem należy podpisać w formacie: imię_nazwisko_numer telefonu

Zdjęcie powinno nie przekraczać rozmiaru 10 MB(dziesięciu megabajtów).

 

Prace  przesłane w poniżej wskazanych terminach będą brały udział w kolejnych etapach Konkursu i tak:

  • od 30 czerwca do 2 sierpnia biorą udział w I etapie Konkursu
  • od 3 sierpnia do 9 sierpnia biorą udział w II etapie Konkursu
  • od 10 sierpnia do 16 sierpnia biorą udział w III etapie Konkursu
  • od 17 sierpnia do 23 sierpnia do biorą udział w IV etapie Konkursu
  • od 24 sierpnia do 30 sierpnia biorą udział w V etapie Konkursu

 

Terminy wyłonienia zwycięzców Konkursu w poszczególnych etapach:              

  • 4 sierpnia dla I etapu Konkursu
  •  11 sierpnia dla II etapu Konkursu
  • 18 sierpnia dla III etapu Konkursu
  • 25 sierpnia dla IV etapu Konkursu
  •  1 września dla V etapu Konkursu

Lista Zwycięzców Konkursu będzie publikowana na stronie internetowej www.browar-jagiello.pl

Regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem

Regulamin KONKURSU
„Jagiełło na wakacjach”
Art. 1. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu „Jagiełło na wakacjach” (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Browar Jagiełło Spółka Jawna z siedzibą Chełmie (Pokrówka) adres: ul. GMINNA, nr 57, 22-100 CHEŁM-POKRÓWKA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000224282 NIP: 5632196678, REGON: 110726772, (zwany dalej: „Organizatorem”)
3. Konkurs rozpoczyna się 30 lipca 2015 r. i trwać będzie do 30 sierpnia 2015 r.
4. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Art. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem osób wymienionych w art. 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.


Art. 3. ZASADY KONKURSU
1. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu wakacyjnego zdjęcia (dalej: Praca konkursowa) z dowolnym piwem produkowanym przez Browar Jagiełło. Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail: konkurs@browar-jagiello.pl, w tytule wiadomości e-mail należy wpisać JAGIEŁŁO NA WAKACJACH, a w treści wiadomości e-mail: imię i nazwisko autora zdjęcia oraz numer telefonu. Plik ze zdjęciem należy podpisać w formacie: imię_nazwisko_numer telefonu
2. Zdjęcie powinno nie przekraczać rozmiaru 10MB (dziesięciu megabajtów). Prace konkursowe przekraczające rozmiar wskazany w zdaniu poprzedzającym, jak również prace niezawierające imienia i nazwiska autora i numeru telefonu nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
3. Prace przesłane w poniżej wskazanych terminach będą brały udział w kolejnych etapach Konkursu i tak:
 od 30 czerwca do 2 sierpnia biorą udział w I etapie Konkursu
 od 3 sierpnia do 9 sierpnia biorą udział w II etapie Konkursu
 od 10 sierpnia do 16 sierpnia biorą udział w III etapie Konkursu
 od 17 sierpnia do 23 sierpnia do biorą udział w IV etapie Konkursu
 od 24 sierpnia do 30 sierpnia biorą udział w V etapie Konkursu
4. Uczestnik może wysłać dowolną liczbę Prac konkursowych.
5. Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę.
6. Wszystkie zgłoszone Prace konkursowe po zakończeniu konkursu pozostają w archiwum Organizatora.


Art. 4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Oceny nadesłanych Prac konkursowych dokona Kapituła. Kryterium oceny będzie stanowić oryginalność pomysłu (Pracy konkursowej). Kapituła, według swego uznania, spośród nadesłanych Prac konkursowych po zakończeniu każdego etapu konkursu, o których mowa w art.3 punkt 3, każdorazowo wyłoni 3 zwycięskie prace. Łącznie w czasie trwania konkursu, nagrodzonych zostanie 15 prac.
2. Terminy wyłonienia zwycięzców Konkursu w poszczególnych etapach:
- 4 sierpnia dla I etapu Konkursu
- 11 sierpnia dla II etapu Konkursu
- 18 sierpnia dla III etapu Konkursu
- 25 sierpnia dla IV etapu Konkursu
- 1 września dla V etapu Konkursu
Lista Zwycięzców Konkursu będzie publikowana na stronie internetowej www.browar-jagiello.pl
3. Nagrodami w Konkursie jest skrzynka piwa z Browaru Jagiełło (20 butelek piwa) w butelkach szklanych, o wartości około 80 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych zero groszy, wraz z przesyłką. Decyzję odnośnie smaków piw podejmuje Zwycięzca w porozumieniu z Fundatorem Nagród.
4. Nagrody przewidziane w Konkursie, wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody są opodatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że w przypadku spełnienia przesłanek opodatkowania nagrody, jej Zwycięzca zobowiązany jest do wpłaty płatnikowi (Organizatorowi konkursu) kwoty należnego zryczałtowanego podatku, przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.
5. Nagrody będą wydane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich zamiany na ekwiwalent pieniężny czy też zamiany na inną nagrodę rzeczową.
6. Zwycięzca nie może przenieść praw do nagród, jak i uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią.
7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzcy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu
Organizator może żądać od Zwycięzców podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów uzasadnionych przepisami prawa.
8. W przypadku Uczestników Konkursu, wobec których zachodzi podejrzenie złamania Regulaminu, Organizator może odmówić prawa udziału w Konkursie i przyznania nagród.
9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się przepisom niniejszego Regulaminu. Nagrody mogą zostać przyznane tylko w przypadku, jeśli jej Zwycięzcy spełniać będą wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.
10. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagród.
11. W przypadku, gdy Zwycięzcą okaże się osobą niespełniającą warunków określonych w Art. 2 Regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po wręczeniu jej nagrody, osoba ta jest zobowiązana do jej zwrotu lub zwrotu ekwiwalentu pieniężnego, wedle uznania Organizatora.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których uzależniona jest realizacja nagrody oraz dostarczenie nagrody, w tym w szczególności firmy kurierskiej.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, w szczególności, gdy Zwycięzca podał błędne dane kontaktowe lub adresowe.


Art. 5. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z przeprowadzeniem Konkursu można składać na piśmie wraz z uzasadnieniem pod adresem siedziby Organizatora w Lublinie - bezpośrednio lub listem poleconym, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie zostaną rozpatrzone.
2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika oraz dokładny opis i powód reklamacji, zakres żądania oraz rodzaj naruszenia Regulaminu.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od jej otrzymania.
4. Kapituła Konkursu będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.


Art. 6. PRAWA AUTORSKIE I PRAWO KORZYSTANIA
1. Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej Pracy konkursowej i z tego tytułu przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie osobiste i majątkowe do tej Pracy, w tym
wszystkich materiałów w niej umieszczonych. Uczestnik oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z nadesłanych Prac konkursowych, nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich.
2. Uczestnicy Konkursu z chwilą przyznania nagród przenoszą na Organizatora całość majątkowych praw autorskich do Prac konkursowych (dalej zamiennie: Utworów) wraz z prawem korzystania z autorskich praw zależnych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, ze zm.), a w szczególności na niżej wskazanych polach eksploatacji:
a) reprodukcji Utworów na wszelkiego rodzaju nośnikach, w szczególności nośnikach magnetycznych, światłoczułych lub cyfrowych,
b) rozpowszechniania Utworów we wszelkich publikacjach, audycjach, programach lub emisjach telewizyjnych, radiowych, satelitarnych, sieciach kablowych lub internetowych za pomocą fotografii, filmu oraz wszelkich innych technik lub technologii wizualnych,
c) eksponowania Utworów w jakiejkolwiek formie i miejscu,
d) wypożyczania, użyczania, najmu lub dzierżawy Utworów,
e) utrwalania i zwielokrotniania trwale lub przejściowo dowolną techniką, w tym przy użyciu techniki cyfrowej, na wszelkich nośnikach, a w szczególności na nośnikach papierowych, cyfrowych lub magnetycznych umożliwiających odbiór przy wykorzystaniu komputera oraz różnego rodzaju technik multimedialnych (w tym techniki cyfrowej i zapisu magnetycznego), wprowadzanie do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej komputera i do pamięci nietrwałej RAM, oraz do serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet;
f) wprowadzenia do sieci Internet i elektronicznego udostępniania odbiorcom za pośrednictwem sieci Internet w taki sposób, aby odbiorcy mogli mieć dostęp w miejscu i czasie przez nich wybranym;
g) tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu Utworu oraz korzystanie z utworów zależnych na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności wskazanych powyżej,
h) przenoszenia przysługujących Organizatorowi na mocy niniejszego Regulaminu autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich bez zgody nagrodzonego Uczestnika.
3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 powyżej nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie i odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
4. W przypadku, gdy osoba trzecia wysunie wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem jej praw do utworu w związku z korzystaniem przez Organizatora z praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu, Uczestnik zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności za to naruszenie na swój koszt.
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na publikację jego wizerunku, imion, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz Pracy konkursowej, na stronie internetowej Organizatora oraz na oficjalnym profilu na Facebooku oraz w innych mediach.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Relacji, o której mowa w art. 4 ust. 20 niniejszego Regulaminu.
Art. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych nadesłanych Organizatorowi.
2. Dane osobowe nadesłane przez Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu: organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców, przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów Organizatoraa także w celach statystycznych, analitycznych oraz w celu nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Ponadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Z uwagi na względy bezpieczeństwa w celu poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych Uczestnik winien zwracać się do Organizatora na piśmie. Sprzeciw co do przetwarzania danych również powinien być zgłoszony Organizatorowi na piśmie.
5. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatorowi adresu e-mail oraz/albo numeru telefonów, informacji handlowych dotyczących produktów oferowanych przez Organizatora.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie.
Art. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora:
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany w regulaminie zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej www. browar-jagiello.pl.
3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540).
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 powrót »